ПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОГРАММІ ЛОЯЛЬНОСТІ “UDRIVE”/ “ЮДРАЙВ”. 

(надалі – «Правила»

 

Основні поняття та терміни 

1. UDRIVE – програмний додаток у вигляді веб-сайту або мобільного додатку, який містить доступ до системи знижок 

або інших винагород, що дозволяє Користувачам обирати потрібну їм вигоду та користуватися нею на умовах, 

визначених цими Правилами 

 

2. Компанія -  товариство, що володіє винятковими правами управління і розвитку програми  UDRIVE і  є 

Організатором надання послуг Партнерами в рамках UDRIVE, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Юдрайв», яке має зареєстроване місцезнаходження за адресою: 03124, м.Київ, пров. Радищева, буд. 6  

3. Користувач/Користувачі - фізична особа, суб'єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до 

встановлених Правил, та участь якого підтверджена Компанією та якому Компанія надала доступ до UDRIVE шляхом 

створення для нього Облікового Запису Користувача. Користувач повинен мати повну правоздатність.  

 

4. Рахунок  користувача - сукупність даних в інформаційній системі Організатора Програми про трансакції 

нарахування та списання балів Користувача , його індивідуальний, персоналізований обліковий запис, що дозволяє 

керувати отриманими пропозиціями. Для доступу до облікового запису необхідно увійти в систему (надавши Логін і 

Пароль)  

5. Партнери - особи, пропозиції яких представлені в рамках програми UDRIVE.  

6. Дисконтні Коди/Коди Знижок/ваучер – винагорода у вигляді коду , qr коду чи штрих коду , що містить в собі базу 

даних про знижену вартість на товари та/чи послуги Партнерів Компанії, що дозволяють Користувачам 

використовувати знижки в программі UDRIVE або присвоєне процентне значення знижки в магазині Емітента Коду 

або будья-яка спеціальна пропозиція доступна лише за пред’явленням даного коду.  

7. Емітент Коду - Партнер, який в рамках надання послуг UDRIVE, надає для Користувача Коди Знижок.  

8. Послуги - різні види винагород, доступні для Користувачів в межах програми UDRIVE, запропоновані Партнерами, 

а також електронні ваучери або коди знижок.  

9. Платформа – компаниія або юридична особа, що уклала угоду з Компанією про впровадження і використання 

програми лояльності UDRIVE, що дозволяє їй використовувати UDRIVE для своїх Користувачів.  

10. «Ідентифікатор лояльності» - унікальний номер, який представлений у вигляді цифр, штрих-коду чи входить до 

складу Віртуальної картки в додатку Юдрайв. Ідентифікатор лояльності служить для ідентифікації фізичної особи як 

Користувача Програми з метою визначення його права на участь в акціях (пропозиціях) в рамках Програми, на 

отримання винагород, знижок та ін вигод. 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Ці Правила встановлюють правила користування UDRIVEом, а також правила використання Користувачами 

доступних в ньому Послуг Партнерів з використанням засобів дистанційного зв'язку.  

1.2. Користувачами Програми можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли віку 18 років і є громадянами України, 

що постійно проживають на території України. 

1.3. Правила використання UDRIVEу визначаються як:  

1). Користувач отримує доступ до вигоди в программі UDRIVE завдяки тому, що він створює свій обліковий запис у 

программі UDRIVE.  

2). Користувач, здійснивши вхід в UDRIVE, може використати надані йому Пропозиції, Коди знижок, які в рамках 

UDRIVE надані Користувачеві  


 
 

3) Пропозиції, Ваучери та Коди знижок, залежить від того, який у Користувача рейтинг в мобільному додатку 

Платформи. Рейтинг Користувача надається Компанії від Платформи. 

 

1.4. Послуги визначені у п. 1.1. та п. 1.3. цих Правил, надаються: з використанням обраних Користувачами кодів , які 

(в поєднанні з доплатою грошових коштів Користувача) знижують ціну послуги Партнера до значення суми, яка 

присвоюється кожному коду , або, які знижують ціну Послуги Партнера до значення суми, яка присвоюється 

кожному Коду Знижок. 

 

1.5. Користувач зобов'язаний ознайомитися з Правилами та дотримуватися їх в процесі користування Послугами 

Партнерів та програми UDRIVE вцілому.  

1.6. Ідентифікатор лояльності не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи 

інших розрахункових операцій, які не передбачені умовами Програми 

2. УМОВИ УКЛАДАННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ  

2.1. Договір на надання електронних послуг укладається з моменту, коли Користувач успішно заповнює форму, яка 

з'являється при першому вході до UDRIVE. Договір укладається на невизначений термін.  

2.2. Початок використання Користувачем UDRIVE є рівнозначним ознайомленню Користувача з вмістом Правил і 

повного та беззаперечного прийняття всіх їх положень.  

2.3. Користувач може розірвати договір на надання електронних послуг в будь-який час. Користувач повинен 

повідомити про такий намір представнику Компанії, уповноваженому закрити його Облікову запис в программі 

UDRIVE. Розірвання договору здійснюється шляхом закриття Облікового Запису Користувача в мережі UDRIVE без 

необхідності надання додаткових заяв.  

2.4. Договір автоматично вважається розірваним у разі, якщо Обліковий Запис Користувача закритий або в разі 

розірвання договору на використання UDRIVE між Компанією та Партнерами.  

3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ UDRIVE  

3.1. Користувач зобов'язаний, зокрема, але не виключно:  

а. користуватися запропонованими  UDRIVE послугами таким чином, щоб це не заважало їх функціонуванню, 

зокрема, шляхом використання певного програмного забезпечення або пристроїв;  

б. не робити будь-яких дій в області інформаційних технологій або будь-яких інших дій, спрямованих на отримання 

інформації, не призначеної для використання Користувача або здатної привести до порушення роботи або 

пошкодження UDRIVEу;  

в. користуватися запропонованими послугами відповідно до положень чинного законодавства України, 

положеннями цих Правил, а також зі звичаями ділового обороту, прийнятими в такій сфері;  

г. не надавати і не передавати контент, заборонений чинним законодавством України, образливий, який може 

вводити в оману або завдати шкоди Компанії, Партнерам, іншим Користувачам, Платформі або третім особам, що 

мають опосередкований чи прямий зв’язок до надання Послуг чи роботи UDRIVEу;  

ґ. користуватися Послугами, запропонованими Оператором, таким чином, щоб це не заважало іншим Користувачам, 

Компанії та Платформі, поважати їх особисті права (включаючи право на недоторканність приватного життя) та всі 

інші належні їм права закріплені міжнародними Конвенціями та чинним законодавством України.  

3.2. У разі встановлення порушень, зазначених в пункті 3.1., а також в разі порушення Правил, будь-яким, іншим 

способом Компанія має право негайно заблокувати доступ Користувача до UDRIVE, без права відшкодування будь- 

яких збитків чи шкоди на користь Користувача.  


 
 

3.3. Користувач несе повну відповідальність за дії, вчинені ним в межах роботи програми UDRIVE Компанії та у 

відносинах з Партнерами, Компанією та Платформою.  

3.4. Користування UDRIVE можливо тільки від власного імені Користувача, який зареєструвався в UDRIVE, шляхом 

авторизації через програмне забезпечення. Якщо Користувач робить це від імені третьої сторони, це обов’язково 

означає, що у нього є юридично чинна довіреність на представництво інтересів третьої особи. Користувач несе повну 

відповідальність за дії без довіреності або за вихід за межі наданих довіреністю повноважень.  

3.5. Компанія залишає за собою право вносити зміни в спосіб представлення та технічної реалізації Послуг в 

односторонньому порядку, а також збільшувати або зменшувати функціональність UDRIVE.  

3.6. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Компанію про будь-яке порушення його прав, а також про будь-які 

помічені порушення норм, викладених в цих Правилах.  

4.  АНКЕТА ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА UDRIVE  

4.1. Заповнюючи  анкету Користувача, фізична особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в 

інформаційній системі – базі персональних даних Користувачів Програми. Заповнення та внесення даних  анкети 

Користувача до інформаційної системи є обов'язковою умовою повноправної участі у Програмі згідно з Правилами 

Програми. 

Існує обов’язковий перелік інформації, яка повинна бути внесеною при заповненні  анкети. Без зазначення такої 

обов’язкової інформації українською мовою реєстрація Учасника в Програмі неможлива. 

 

Обов'язковими для заповнення є наступні поля: 

4.1.1 Ім'я 

4.1.2 Прізвище 

4.1.3 Дата народження 

4.1.4 Номер мобільного телефону 

 

Компанія може заблокувати Користувача до внесення або актуалізації обов’язкової інформації згідно з зазначеним 

вище переліком. 

 

4.2. Користувач

 

зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні  анкети, а також своєчасно 

повідомляти організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей. Користувач несе відповідальність за 

достовірність та актуальність даних, зазначених у  анкеті, а також своєчасність повідомлення про їх зміну. 

Організатор не зобов’язаний здійснювати перевірку відповідності дійсності відомостей, зазначених в  анкеті. 

 

4.3. Дані Користувача, що вказані в  анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи 

організатора і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери, яким було надано доступ до цих даних на правових 

підставах. Також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного 

законодавства. 

 

4.4. Організатор не несе відповідальності за втрату будь-яких даних Користувача, яка може виникнути, чи виникла, у 

випадку використання Програмного додатку UDRIVE на мобільних пристроях з root-правами в операційній системі 

Android чи Jailbreak в операційній системі iOS (тобто на мобільних пристроях, на яких були зняті обмеження 

виробника чи оператора зв’язку, здійснювалось маніпулювання системними додатками, вчинялись зміни з метою 

запуску додатків, які вимагають прав адміністратора, тощо). 

 

4.5. Згода на обробку персональних даних Учасника  

4.5.1. Заповнена та підписана фізичною особою  анкета або надісланий фізичною особою електронний формуляр  

анкети (надсилання такого формуляру можливе лише після проставлення відмітки про надання згоди (дозволу) на 

обробку персональних даних згідно з цими Правилами) засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Організаторові 

Програми (володілець персональних даних) на обробку згідно з Законом України «Про захист персональних даних» 

(збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення 

(розповсюдження, реалізацію, передачу) Партнерам Програми та третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних 

даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними) для обробки з визначеною у цьому 

пункті метою, знеособлення, знищення тощо, у тому числі у картотеках та/або з використанням інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) систем) персональних даних фізичної особи, які вказані у  анкеті,  в рамках 

зазначеної Програми UDRIVE, придбання товарів (послуг), здійснені Користувачем Програми або іншими 

уповноваженими ним третіми особами, з метою винагородження фізичної особи як Учасника Програми на 

виконання цих Правил і згідно з ними. 


 
 

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Учаснику Програми належать наступні права як 

суб’єкту персональних даних: 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження 

або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне 

доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Учасником Програми особам, крім випадків, 

встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, 

яким передаються персональні дані Учасника Програми; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених 

законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані Учасника Програми, а також отримувати зміст таких 

персональних даних; 

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх 

персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та 

розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у 

зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання 

відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Користувача Програми правові наслідки. 

Шляхом заповнення та підписання  анкети або надіслання електронного формуляру  анкети фізична особа засвідчує, 

що вона ознайомлена і погоджується з цими Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні дані 

вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми, підтверджує ознайомлення з 

правами, які згідно з положеннями чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних 

(перелічені вище), а також погоджується з тим, що Організатор як володілець персональних даних не зобов’язаний 

повідомляти Учасника Програми про здійснені ним дії з обробки персональних даних Учасника Програми відповідно 

до визначеної у цьому пункті мети їх обробки. 

Категоріями даних, які обробляються в процесі участі у UDRIVE, є дані про операції придбання (отримання) 

винагород, Акції, що проводяться в рамках UDRIVE, придбання товарів (послуг), здійснені Користувачем UDRIVE або 

іншими уповноваженими ним третіми особами, прізвище, ім'я, вік (дата народження), стать, номер мобільного 

телефону, адреса електронної пошти.  Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів 

паспорта й ідентифікаційного коду. 

Згода (дозвіл) на обробку персональних даних надається Компанії як володільцю персональних даних на увесь 

період (строк) використання Користувачем UDRIVE. У випадку припинення участі в UDRIVE за ініціативою 

відповідного Користувача (в т.ч. у зв’язку з відкликанням згоди (дозволу), обробка персональних даних 

припиняється з моменту такого припинення участі (в т.ч. у зв’язку з відкликанням згоди (дозволу). 

Ненадання особою згоди на обробку її персональних даних на зазначених вище умовах чи відкликання особою 

наданої нею згоди унеможливлюють її реєстрацію та подальшу участь в UDRIVE, оскільки унеможливлюють 

виконання організатором зобов’язань згідно з цими Правилами, спрямованих на реалізацію мети цієї Програми у 

вигляді винагородження Користувачів програми згідно з цими Правилами. 

Користувач UDRIVE може у будь-який момент відкликати надану згоду на обробку персональних даних, 

повідомивши про це організатора через надані електронні канали комунікації в додатку UDRIVE, без наслідків для 

законності обробки, що ґрунтувалась на такій згоді до її відкликання. У випадку відкликання згоди на обробку 

персональних даних, з моменту повідомлення організатора про відкликання згоди участь такого Учасника у 

Програмі завершується, його персональні дані знищуються, їх обробка припиняється.  

 

4.5.2. Умовою надання фізичній особі набору інформації про  програму лояльності UDRIVE та про можливості у 

межах Програми є внесення в межах процедури пререєстрації в інформаційно-телекомунікаційну (автоматизовану) 

систему – Базу персональних даних Користувачів Програми – та подальша обробка інформації про номер мобільного 

телефону такої фізичної особи, дату, час та місце отримання пакета Учасника. 

З метою проходження процедури пререєстрації для отримання набору інформації для Користувача Програми 

лояльності UDRIVE, фізична особа надає добровільну згоду (дозвіл) організатору програми (володілець 

персональних даних) на обробку шляхом збирання, реєстрації, зберігання, поширення (розповсюдження, реалізації, 

передачі) Партнерам Програми та третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам 


 
 

відносин, пов’язаних із персональними даними) з використанням інформаційно-телекомунікаційної 

(автоматизованої) системи – Бази персональних даних Користувачів Програми – та знищення її персональних даних 

(номеру мобільного телефону, даних про дату, час та місце отримання пакету Учасника) згідно з Законом України 

«Про захист персональних даних» та відповідно до цих Правил. 

На вказаний відповідною фізичною особою номер мобільного телефону автоматично надходить код авторизації, 

після внесення якого в зазначену інформаційно-телекомунікаційну систему відповідного Партнера Програми 

здійснюється синхронізація номеру Картки Учасника, виданої відповідному Користувачу, та номера такого пакета 

Користувача з номером мобільного телефону фізичної особи.  

Факт отримання набору інформації для Користувача засвідчує надання фізичною особою добровільної згоди 

(дозволу) на обробку вказаних персональних даних на умовах, визначених цим пунктом, додатково може 

підтверджуватись повідомленням у межах процедури пререєстрації у відповідного Партнера такою фізичною 

особою коду авторизації, та фіксується у Базі персональних даних Програми шляхом синхронізації номера Картки 

Учасника, та номера такого пакета Користувача з номером мобільного телефону фізичної особи.  

У разі неповідомлення коду авторизації, процедура пререєстрації скасовується, обробка персональних даних такої 

фізичної особи припиняється, а персональні дані знищуються (без наслідків для законності обробки, що 

здійснювалась до цього моменту). 

У разі ненадання згоди на обробку персональних даних на описаних умовах, видача набору інформації для Учасника 

Програми лояльності UDRIVE фізичній особі не здійснюється, оскільки в такому разі неможливим є проходження 

процедури пререєстрації.   

Шляхом надання у вказаному вище порядку згоди на обробку персональних даних фізична особа засвідчує, що вона 

ознайомлена і погоджується з цими Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні дані 

вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Програми UDRIVE, підтверджує ознайомлення з 

правами, які згідно з положеннями чинного законодавства (перелічені у цих Правилах) надаються їй як суб’єктові 

персональних даних, а також погоджується з тим, що Організатор як володілець персональних даних не 

зобов’язаний повідомляти таку фізичну особу про здійснені ним дії з обробки її персональних даних відповідно до 

визначеної у цьому пункті мети їх обробки. 

Фізична особа може у будь-який момент відкликати надану згоду на обробку персональних даних, повідомивши про 

це Організатора через Гарячу лінію Програми або через надані Організатором електронні канали комунікацій, без 

наслідків для законності обробки, що ґрунтувалась на такій згоді до її відкликання. У випадку відкликання згоди на 

обробку персональних даних, з моменту повідомлення Організатора про відкликання згоди процедура 

пререєстрації скасовується, обробка персональних даних такої фізичної особи припиняється, а персональні дані 

знищуються. 

4.5.3. Умовою надання фізичній особі можливості отримати Віртуальну картку (рахунок користувача)/ здійснити 

онлайн-реєстрацію в додатку UDRIVE є внесення в межах процедури верифікації в інформаційно-телекомунікаційну 

(автоматизовану) систему – Базу персональних даних Програми UDRIVE – та подальша обробка інформації про 

номер мобільного телефону такої фізичної особи. 

З метою проходження процедури верифікації для отримання Віртуальної картки/здійснення онлайн-реєстрації 

згідно з цими Правилами, фізична особа надає добровільну згоду (дозвіл) Організатору Програми (володілець 

персональних даних- Компанія) на обробку шляхом збирання, реєстрації, зберігання, поширення (розповсюдження, 

реалізації, передачі) Партнерам Програми та третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним 

суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними) з використанням інформаційно-телекомунікаційної 

(автоматизованої) системи – Бази персональних даних Програми UDRIVE – та знищення її персональних даних 

(номеру мобільного телефону) згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та відповідно до цих 

Правил. 

Факт надання фізичною особою добровільної згоди (дозволу) на обробку визначених у цьому пункті персональних 

даних засвідчується натисненням фізичною особою після введення номеру мобільного телефону у процесі 

верифікації в додатку UDRIVE, кнопки «ДАЛІ». Інформаційна система – База персональних даних Учасників Програми 

– не створює можливостей для обробки зазначених у цьому пункті персональних даних до моменту натиснення 

кнопки «ДАЛІ».  

За умови виконання таких дій, на вказаний відповідною фізичною особою номер мобільного телефону автоматично 

надходить СМС-повідомлення з кодом авторизації. Після введення такого коду та натиснення кнопки «ДАЛІ» фізична 

особа переадресовується на сторінку з електронним формуляром  анкети .  

Обробка персональних даних на підставі зазначеної у цьому пункті згоди здійснюється до переадресації на сторінку 

з електронним формуляром  анкети, якщо на цьому етапі фізична особа не продовжить реєстрацію. У разі 

заповнення фізичною особою електронного формуляру  анкети та завершення процедури реєстрації, обробка 

номеру мобільного телефону фізичної особи продовжує здійснюватись на умовах, визначених п. 4.5.1. цих Правил. 

Незазначення коду авторизації прирівнюється до відкликання наданої у цьому пункті згоди, внаслідок чого обробка 

персональних даних фізичної особи припиняється (без наслідків для законності обробки, що здійснювалась до цього 

моменту згідно з цим пунктом на підставі проставленої шляхом натиснення кнопки «ДАЛІ» відповідно відмітки про 

надання згоди (дозволу), а перехід на сторінку з електронним формуляром  анкети не здійснюється.  


 
 

У разі ненадання згоди на обробку персональних даних на описаних умовах, видача набору інформації для Учасника 

Програми лояльності UDRIVE фізичній особі не здійснюється, оскільки в такому разі неможливим є проходження 

процедури пререєстрації. Шляхом надання у вказаному вище порядку згоди на обробку персональних даних 

фізична особа засвідчує, що вона ознайомлена і погоджується з цими Правилами Програми, обізнана про те, що 

надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Програми UDRIVE, 

підтверджує ознайомлення з правами, які згідно з положеннями чинного законодавства  надаються їй як суб’єктові 

персональних даних, а також погоджується з тим, що Організатор як володілець персональних даних не 

зобов’язаний повідомляти таку фізичну особу про здійснені ним дії з обробки її персональних даних відповідно до 

визначеної у цьому пункті мети їх обробки. 

 

5. ВИБІР ПОСЛУГ В МЕЖАХ UDRIVE  

5.1. В рамках UDRIVE Компанія надає Послуги, що дозволяють Користувачеві отримувати Коди Знижок або ваучери і 

використовувати такі Коди Знижок або ваучери для пред’явлення Партнерам Програми для отримання у них 

відповідних Послуг, що є доступними за допомогою роботи та користування додатком UDRIVE.  

5.2. У ході реалізації прав Користувача, які були набуті шляхом отримання ваучерів та/або Кодів Знижок Компанія 

також надає послуги, що дозволяють Користувачеві отримати Послугу безпосередньо на торгівельних точках 

Партнера за допомогою пред’явлення на точці продажу Партнра відповідного коду з додатку UDRIVE (при цьому, з 

боку користувача обов’язково повинна відбуватись додаткова оплата послуг Партнерів у відповідності до їх тарифів).  

5.3. Послуги, що надаються Компанією в електронному вигляді, включають в себе, зокрема: 

а. отримання і використання електронних Ваучерів та/або Кодів Знижок; 

б. доступ до історії виконаних платежів / придбаних Послуг. 

При цьому Компанія самостійно та безпосередньо не здійснює продаж/перепродаж товарів та або послуг 

Партнерів , а лише надає обумовлений заздалегіть із відповідним Партнером рівень знижки або відповідної 

ексклюзивної пропозиції, яку Користувачі зможуть отримати лише в додатку UDRIVE.  

 

5.4. Вибір Кодів Знижок та/або ваучера можливий протягом періодів і на умовах, зазначених в межах та умовах 

UDRIVEу. 

5.6. Щоб обрати та отримати Коди Знижок та/або ваучери на  Послуги/Товари Партнерів, потрібно вчинити такі дії:  

а. обрати конкретні Коди Знижок та/або Ваучери пропонується Компанією у UDRIVE від Емітента коду (Партнера);  

б. отримати код натиснувши відповідну кнопку у додатку  після чого, Користувач зможе використати даний код в 

електронному кабінету, що знаходиться у програмному додатку UDRIVE  чи використати можливість отримати 

ексклюзивні пропозиції від Партнера, що відбудеться на торгівельній точці Партнера;  

в. після завершення попередніх операцій, Користувач отримає підтвердження реалізації йому Послуги, які він обрав 

та варіант Коду Знижок чи Ваучер для використання, який буде згенерований системою. Інструкції з використання 

таких Кодів Знижок та Ваучерів будуть доступні у додатку;  

г. Постачальними послуг є Партнери Компанії.  

6. СКАСУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ТА КУПЛЕНИХ ПОСЛУГ  

6.1. У зв'язку зі специфікою додатку UDRIVE і доступних на ньому Послуг/Товарів Партнерів, включаючи Ваучери або 

Дисконтні Коди, платежі/покупки Послуг в межах UDRIVEу не можуть бути скасовані,  у зв'язку з тим, що самі послуги 

надаються Партнерами. Тому скасування платежів та куплених послуг можливо лише при зверненні до 

безпосередньо Партнера , що надає дані послуги. 

 

 


 
 

7. СКАРГИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

7.1. Компанія, обираючи Партнерів в UDRIVE, в тому числі Партнерів, що є Емітентами Кодів, докладає необхідних 

зусиль для того, щоб Партнери, в тому числі Партнери, які є Емітентами Кодів, забезпечували максимально можливу 

якість Послуг/Товарів. При цьому, Компанія, не несе відповідальності перед Користувачами і пов’язаними з ними 

особами за якість Послуг/Товарів, що надаються Партнерами, включаючи Партнерів, що є Емітентами Кодів, а також 

за будь-які збитки (включаючи упущену вигоду), по несені у зв'язку з використанням Послуг/Товарів Партнерів, в 

тому числі Партнерів, що є Емітентами Кодів.  

7.2. Скарги щодо придбаних Послуг/Товарів повинні подаватися Користувачами відповідно до умов надання Послуг 

та/або купівлі-продажу Товарів, що застосовуються таким Партнером, включаючи Партнера, що є Емітентом Кодів. У 

разі, якщо Користувачеві вирішити проблему самостійно буде неможливо, Користувач повинен надіслати 

електронною поштою опис проблеми з доданням підтверджуючої документації та підтвердженням вирішити 

проблему з Партнером безпосередньо, за адресою електронної пошти: hello@udrive.ua  

7.3. Скарги, пов'язані з функціонуванням системи, слід подавати за допомогою електронної пошти за адресою:  

hello@udrive.ua  

7.4. Компанія не несе відповідальності за використання Користувачем UDRIVE в порядку, що суперечить Правилам.  

7.5. Компанія не несе відповідальності за наслідки неправильного заповнення Користувачем форм, що знаходяться в 

межах UDRIVE, зокрема за введення невірних, помилкових або неповних даних. У цих випадках повну 

відповідальність несе Користувач.  

7.6. Компанія не несе відповідальності перед третіми особами, чиї дані були введені в межах UDRIVE без їх згоди і 

відома.  

7.7. Разом з тим, що Компанія докладає всіх зусиль для забезпечення повної технічної функціональності UDRIVE, 

іноді через необхідність проведення робіт з технічного обслуговування або інших непередбачених технічних чи будь-

яких інших труднощів, функціональність та/або доступність UDRIVE може бути тимчасово обмежена. У зв'язку з 

вищевикладеним, Компанія не гарантує повну і постійну доступність UDRIVE і не несе відповідальності за збитки або 

упущену вигоду, що виникли в результаті неможливості використання UDRIVE.  

7.8. Компанія розміщує на UDRIVE посилання на веб-сайти Партнерів, в тому числі Партнерів, що є Емітентами Кодів, 

для того, щоб Користувач міг краще ознайомитися з їх пропозицією. Компанія не несе відповідальності за зміст веб-

сайтів Партнерів, включаючи Партнерів, що є Емітентами Кодів.  

7.9. Обсяг пропозиції Ваучерів, а також Кодів Знижок, є змінним і залежить від поточних пропозицій Партнерів і 

Партнерів, що є Емітентами Кодів.  

8. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

8.1. Користувач погоджується з фактом, що UDRIVE має документи, захищені авторським правом, торгові марки та 

інші нематеріальні активи, які підлягають захисту прав інтелектуальної власності.  

8.2. Користувач зобов’язується використовувати весь контент, що представлений на UDRIVE, виключно для 

особистого користування. Будь-яке використання представленого на UDRIVE контенту, яке виходить за рамки 

особистого користування потребує письмової згоди Компанії.  

9.ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ  

9.1. З метою створення зручності для користування UDRIVE, Компанія буде використовувати засоби для збереження 

«log in» сесії Користувача на UDRIVE (після авторизації), завдяки чому Користувач не зобов’язаний повторно 

авторизуватись при відкритті кожної підсторінки UDRIVE;  

9.2. Деякі підсторінки UDRIVE та інші засоби зв’язку з Користувачами можуть включати та містити «веб -маяки» 

(електронні зображення, що також називаються пустими GIF-зображеннями). Веб-маяки допомагають отримувати 


 
 

інформацію, таку як IP-адреса (інтернет-протокол) комп’ютера, на якому була завантажена сторінка, де був 

розміщений веб-маяк, URL-адресу сторінки, час завантаження сторінки, тип браузера.  

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  

10.1. Матеріали або інформація, опубліковані на сторінках UDRIVEу, не є пропозицією з точки зору положень 

Цивільного кодексу, якщо не вказано інше.  

10.2. Компанія має право змінити зміст UDRIVE в будь-який час без попереднього повідомлення та погодження з 

Користувачами, Платформою чи Партнерами.  

10.3. Визнання окремих положень цих Правил недійсними або неефективними в порядку, встановленому законом, 

не впливає на дійсність або ефективність інших положень Правил. Замість недійсного положення буде 

застосовуватися правило, найбільш близьке до цілей недійсного положення та цих Правил в цілому.  

10.4. У питаннях, які не регулюються цими Правилами, застосовуються положення чинного на території України 

законодавства, зокрема Цивільного кодексу.  

10.5.Компанія залишає за собою право вносити зміни в ці Правила в будь-який час. Зміни в Правилах вступають в 

силу з моменту їх підпису Компанією і розміщення відповідної інформації на сторінках UDRIVEу.  

10.6.Чинні Правила завжди доступні на UDRIVEі в формі, що дозволяє Користувачеві їх безкоштовно роздрукувати.  

10.7. Ці правила складені українською мовою на чотирьох аркушах.